نوشته‌های پیوسته با: هم نهشتی مثلث های قائم الزاویه – ریاضی هشتم

2018
ژانویه 5

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص می توانیم نتیجه بگیریم که برخی از اجزای دو مثلث با هم مساوی اند. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

ج) نقطهٔ Oمرکز مشترک دو دایره و پاره خط های ABو CDبه ترتیب بر OBو ODعمودند.

اجزای مساوی را مشخص می کنیم و حالت هم نهشتی دو مثلث را بیان می کنیم.

دو مثلث به حالت دو ضلع و زاویه بین(ض ز ض) هم نهشت هستند.

2018
ژانویه 5

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص می توانیم نتیجه بگیریم که برخی از اجزای دو مثلث با هم مساوی اند. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

ب) خط pاز مرکز دایره گذشته است.

اجزای مساوی را مشخص می کنیم و حالت هم نهشتی دو مثلث را بیان می کنیم.

دو مثلث به حالت وتر و یک زاویه تند(و ز) هم نهشت هستند.

2018
ژانویه 5

جواب قسمت الف سوال ۲ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل از روابط میان پاره خط ها، زاویه ها، تعریف دایره یا چهارضلعی های خاص می توانیم نتیجه بگیریم که برخی از اجزای دو مثلث با هم مساوی اند. اجزای مساوی را پیدا، و با علامت گذاری مناسب مشخص کنید؛ سپس، حالت هم نهشتی دو مثلث را بنویسید.

الف) خط dاز مرکز دایره می گذرد و دو خط aو bبر قطر دایره عمودند.

اجزای مساوی را مشخص می کنیم و حالت هم نهشتی دو مثلث را بیان می کنیم.

دو مثلث به حالت دو زاویه و ضلع بین(ز ض ز) هم نهشت هستند.

2018
ژانویه 5

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتی دو مثلث کافی است، پیدا کنید و بنویسید دو مثلث در چه حالتی هم نهشت اند.

هم نهشتی دو مثلث را بررسی می کنیم.

اطلاعات کافی نیست .

2018
ژانویه 5

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتی دو مثلث کافی است، پیدا کنید و بنویسید دو مثلث در چه حالتی هم نهشت اند.

هم نهشتی دو مثلث را بررسی می کنیم.

اطلاعات کافی نیست .

2018
ژانویه 5

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتی دو مثلث کافی است، پیدا کنید و بنویسید دو مثلث در چه حالتی هم نهشت اند.

هم نهشتی دو مثلث را بررسی می کنیم.

دو مثلث قائمه الزاویه بنا به حالت وتر و یک زاویه تند(و ز) هم نهشت هستند.

2018
ژانویه 5

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۹۹ ریاضی هشتم

در هر شکل، بعضی از ضلع ها و زاویه های مساوی مشخص شده اند. مواردی را که اطلاعات داده شده برای تشخیص هم نهشتی دو مثلث کافی است، پیدا کنید و بنویسید دو مثلث در چه حالتی هم نهشت اند.

هم نهشتی دو مثلث را بررسی می کنیم.

دو مثلث قائمه الزاویه بنا به حالت وتر و یک ضلع(و ض) هم نهشت هستند.