نوشته‌های پیوسته با: تقسیم اعداد توان دار – ریاضی هشتم