نوشته‌های پیوسته با: توان – ریاضی هشتم

2018
فوریه 10

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰۴ ریاضی هشتم

حاصل 2^7+2^7و حاصل 3^5+3^5+3^5را به صورت یک عدد توان دار بنویسید.

عبارت 2^7+2^7را به صورت ضرب می نویسیم . و با استفاده از رابطه ی ضرب بین اعداد توان دار حاصل را به دست می آوریم.

2^7+2^7 =2^{\color{blue}{1}}\times 2^7 =\boxed{2^8}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت