نوشته‌های پیوسته با: جذر تقریبی – ریاضی هشتم

2018
فوریه 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی هشتم

در هر یک از تمرین های زیر، یک محور اعداد رسم، و نقطه ای روی آن مشخص شده است(نقاط A,B,C). نقطهٔ مشخص شده روی محور به کدام یک از عددهای داده شده نزدیک تر است؟ دلیل بیاورید.

\sqrt{79},\sqrt{98},\sqrt{81},\sqrt{85}

دلیل :_____________________________________________________

-\sqrt{12},-\sqrt{17},-\sqrt{15},-\sqrt{28}

دلیل :_____________________________________________________

\sqrt{140},\sqrt{116},\sqrt{121},\sqrt{126}

دلیل:_____________________________________________________

اعداد را روی محور اول مشخص می کنیم.

\sqrt{81}=\boxed{9}

چون 79کوچکتر از 81است پس \sqrt{79}نیز کمتر از \sqrt{81}است .

\sqrt{98}به \sqrt{100}نزدیک است. یعنی به عدد 10.

پس Aنشان دهنده ی \sqrt{85}است.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 10

جواب قسمت د سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی هشتم

به کمک روشی که در درس یاد گرفته اید، مقدارهر یک از عددهای زیر را تا یک رقم اعشار به دست آورید.

\sqrt{385}

مشخص می کنیم عدد مورد نظر بین کدام مربع های کامل قرار گرفته است .

\underbrace{\sqrt{361}}_{19}\lt \sqrt{385}\lt \underbrace{\sqrt{400}}_{20}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 10

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۲ ریاضی هشتم

به کمک روشی که در درس یاد گرفته اید، مقدارهر یک از عددهای زیر را تا یک رقم اعشار به دست آورید.

\sqrt{150}

مشخص می کنیم عدد مورد نظر بین کدام مربع های کامل قرار گرفته است .

\underbrace{\sqrt{144}}_{12}\lt \sqrt{150}\lt \underbrace{\sqrt{169}}_{13}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت