نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 7 – ریاضی هشتم

2018
فوریه 10

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۱۸ ریاضی هشتم

با تهیه جدول مناسب، جذر عدد 93را تا دورقم اعشار به دست آورید.

ابتدا جذر را تا یک رقم اعشار حساب می کنیم.

مشخص می کنیم عدد مورد نظر بین کدام مربع های کامل قرار گرفته است .

\underbrace{\sqrt{81}}_{9}\lt \sqrt{93}\lt \underbrace{\sqrt{100}}_{10}

چون \sqrt{93}به \sqrt{100}نزدیک تر است . پس پاسخ باید بین 9/5 و 10 باشد.

10 \mathellipsis 9/7 9/6 9/5 عدد
100 \mathellipsis 94/09 92/16 90/25 مجذور

با توجه به ردیف مجذورها در جدول بالا جذر 93بین دو عدد 9/6و 9/7می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۱۸ ریاضی هشتم

حاصل تقسیم مقابل را به دست آورید.

[3^{10}\times(\frac{1}{27})^3]^2 \div [5^4 \times(\frac{1}{25})^2]^3

با استفاده از تجزیه عبارت را بازنویسی می کنیم.

تجزیه عدد 27 :

تجزیه عدد 25 :

بازنویسی عبارت :

\boxed{[3^{10}\times \underbrace{(\frac{1}{{\color{blue}{3^3}}})^3}_{\frac{1}{3^9}}]^2 \div [5^4 \times \underbrace{(\frac{1}{{\color{green}{5^2}}})^2}_{\frac{1}{5^4}}]^3}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۸ ریاضی هشتم

حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

\frac{(-3)^5 \times 2^4 \times 8}{-2^7 \times(-9)^2 \times 18}

با استفاده از تجزیه عبارت را بازنویسی می کنیم.

تجزیه عدد 8 :

تجزیه عدد 9 :

تجزیه عدد 18 :

بازنویسی عبارت :

\boxed{\frac{(-3)^5 \times 2^4 \times{\color{blue}{2^3}}}{-2^7 \times \underbrace{(-{\color{green}{3^2}})^2}_{3^4}\times{\color{blueviolet}{(3^2 \times 2)}}}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت