نوشته‌های پیوسته با: نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد – ریاضی هشتم

2018
فوریه 10

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۱۷ ریاضی هشتم

جذر 700را تا یک رقم اعشار به دست آورید و نتیجه را به کمک ماشین حساب بررسی کنید.

مشخص می کنیم عدد مورد نظر بین کدام مربع های کامل قرار گرفته است .

\underbrace{\sqrt{676}}_{26}\lt \sqrt{700}\lt \underbrace{\sqrt{729}}_{27}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت