نوشته‌های پیوسته با: احتمال یا اندازه گیری شانس – ریاضی هشتم

2018
مارس 9

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

یک سکه در چهار پرتاب پشت سر هم، رو آمده است. فکر می کنید اگر بار پنجم آن را بیندازیم، چه می آید؟ چرا؟

به سوال پاسخ می دهیم.

یا رو می آید یا پشت – چون احتمال رو و پشت آمدن در سکه برابر \frac{1}{2}می باشد. و هم شانس هستند.

2018
مارس 9

جواب قسمت ب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

در یک کیسه تعدادی مهرهٔ رنگی وجود دارد. می خواهیم مهره ای را به طور تصادفی از آن بیرون بیاوریم. می دانیم احتمال سبز بودن مهره \frac{3}{8}است.

آیا می توانید تعداد مهره های درون پاکت را پیدا کنید؟ چرا؟

با توجه به صورت سوال پاسخ را می نویسیم.

خیر – شاید کسر \frac{3}{8}که احتمال سبز بودن است . ساده شده باشد و به همین دلیل نمی توان تعداد مهره ها را مشخص کرد.

2018
مارس 9

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

در یک کیسه تعدادی مهرهٔ رنگی وجود دارد. می خواهیم مهره ای را به طور تصادفی از آن بیرون بیاوریم. می دانیم احتمال سبز بودن مهره \frac{3}{8}است.

احتمال سبز نبودن مهره را حساب کنید.

با توجه به این که حاصل جمع احتمال ها برابر یک می شود خواهیم داشت:

احتمال سبز نبودن \rightarrow 1- \frac{5}{8}= \boxed{\frac{3}{8}}

2018
مارس 9

جواب قسمت ج سوال ۴ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

احتمال هر یک از پیشامد های زیر را با توجه به چرخندهٔ زیر به دست آورید.

عقربهٔ چرخنده روی قرمز بایستد.

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\boxed{\frac{2}{8}}

2018
مارس 9

جواب قسمت ب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

احتمال هر یک از پیشامد های زیر را با توجه به چرخندهٔ زیر به دست آورید.

عقربهٔ چرخنده روی آبی بایستد.

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\boxed{\frac{3}{8}}

2018
مارس 9

جواب قسمت الف سوال ۴ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

احتمال هر یک از پیشامد های زیر را با توجه به چرخندهٔ زیر به دست آورید.

عقربهٔ چرخنده روی سبز بایستد.

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\boxed{\frac{3}{8}}

2018
مارس 9

جواب قسمت ج سوال ۳ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

سی مهره با شماره های 1تا 30را در گردونه ای ریخته ایم. مهره ای را به طور تصادفی از گردونه خارج می کنیم. احتمال هریک از حالت های زیر را به دست آورید:

اول بودن عدد روی مهره

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

حالت های مطلوب مربوط به پیشامد را می نویسیم :

2,3,5,7,11,13,17,19,23,29

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\frac{10}{30}=\boxed{\frac{1}{3}}

2018
مارس 9

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

سی مهره با شماره های 1تا 30را در گردونه ای ریخته ایم. مهره ای را به طور تصادفی از گردونه خارج می کنیم. احتمال هریک از حالت های زیر را به دست آورید:

مضرب 5بودن عدد روی مهره

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

حالت های مطلوب مربوط به پیشامد را می نویسیم :

5,10,15,20,25,30

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\frac{6}{30}=\boxed{\frac{1}{5}}

2018
مارس 9

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

سی مهره با شماره های 1تا 30را در گردونه ای ریخته ایم. مهره ای را به طور تصادفی از گردونه خارج می کنیم. احتمال هریک از حالت های زیر را به دست آورید:

فرد بودن عدد روی مهره

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

با توجه به تعداد حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\frac{15}{30}=\boxed{\frac{1}{2}}

2018
مارس 9

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۱۳۱ ریاضی هشتم

تاسی را می اندازیم؛ احتمال هر یک از پیشامد های زیر را حساب کنید.

7یا بیشتر بیاید.

احتمال پیشامد مد نظر را به دست می آوریم.

تعداد حالت های ممکن در پرتاب تاس :

1,2,3,4,5,6

با توجه به حالت های مطلوب خواهیم داشت :

احتمال رخ دادن پیشامد =\frac{0}{6}=\boxed{0}