نوشته‌های پیوسته با: بررسی حالت های ممکن – ریاضی هشتم

2018
مارس 9

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم

دو تاس را می اندازیم:

الف) با رسم جدول مناسب، همهٔ 36حالت ممکن را پیدا کنید.

ب) احتمال اینکه یکی از تاس ها 3و تاس دیگر 5بیاید، چقدر است؟

ج) احتمال اینکه هر دو تاس 5بیاید، چقدر است؟

د) پاسخ قسمت های ب و ج را با هم مقایسه کنید و دلیل تفاوتشان را بنویسید.

همه ی حالت های ممکن در پرتاب دو تاس را می نویسیم.

(1,6) (1,5) (1,4) (1,3) (1,2) (1,1)
(2,6) (2,5) (2,4) (2,3) (2,2) (2,1)
(3,6) (3,5) (3,4) (3,3) (3,2) (3,1)
(4,6) (4,5) (4,4) (4,3) (4,2) (4,1)
(5,6) (5,5) (5,4) (5,3) (5,2) (5,1)
(6,6) (6,5) (6,4) (6,3) (6,2) (6,1)
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 9

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم

عقربهٔ چرخندهٔ مقابل را می چرخانیم و تاسی را می اندازیم.

الف) با کامل کردن جدول، همهٔ حالت های ممکن را پیدا کنید.

6 5 4 3 2 1 تاس / چرخنده
سبز
قرمز
زرد

ب) در چند حالت عقربه روی قرمز ایستاده است و تاس عددی زوج را نشان می دهد؟

جدول را کامل می کنیم ، و حالت های ممکن را می یابیم.

6 5 4 3 2 1 تاس / چرخنده
س 6 س 5 س 4 س 3 س 2 س 1 سبز
ق 6 ق 5 ق 4 ق 3 ق 2 ق 1 قرمز
ز 6 ز 5 ز 4 ز 3 ز 2 ز 1 زرد

تعداد حالت های موجود برابر \boxed{18}حالت می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 9

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۳۴ ریاضی هشتم

در یک کارخانهٔ دوچرخه سازی دو مدل دوچرخه تولید می شود:دوچرخهٔ جاده و دوچرخهٔ کوهستان. در این کارخانه هر نوع دوچرخه در سه رنگ زرد، قرمز و آبی و دو اندازه 24و 26تولید می شود.

الف) چند نوع دوچرخهٔ مختلف در این کارخانه تولید می شود؟

ب) در نشریهٔ تبلیغاتی این کارخانه، در هر صفحه عکس یکی از این دوچرخه ها آمده است. علی یکی از صفحه ها را به طور تصادفی انتخاب می کند. احتمال اینکه در این صفحه دوچرخهٔ کوهستان آبی رنگ اندازهٔ 26دیده شود، چقدر است؟

تعداد دوچرخه ها را به دست می آوریم.

همان طور که در نمودار بالا هم مشاهده می کنید . تعداد دوچرخه ها برابر :

اندازه \times رنگ \times نوع دوچرخه

تعداد دوچرخه ها \rightarrow 2 \times 3 \times 2=\boxed{12}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت