نوشته‌های پیوسته با: دسته بندی داده ها – ریاضی هشتم

2018
مارس 9

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هشتم

در اینجا نمودار نمره های دانش آموزان یک کلاس را می بینید.

  • – این کلاس چند دانش آموز دارد؟
  • – آیا این دسته بندی مناسب است؟ چرا؟
  • – آیا این کلاس وضعیت خوبی دارد؟ چرا؟

تعداد دانش آموزان کلاس را مشخص می کنیم.

تعداد دانش آموزان \rightarrow 2+12+16=\boxed{30}

2018
مارس 9

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هشتم

از دانش آموزان یک کلاس دربارهٔ مدت زمانی که طول می کشد تا آنها از خانه به مدرسه بروند، سؤال شده و پس از دسته بندی این داده ها نمودار میله ای مقابل، رسم شده است. چند دانش آموز فاصلهٔ خانه تا مدرسه را در 10یا بیشتر از 10دقیقه طی می کنند؟ این کلاس چند دانش آموز دارد؟

با توجه به نمودار به سوال ها پاسخ می دهیم.

در ده دقیقه یا بیشتر \rightarrow 5+1=\boxed{6}

تعداد کل دانش آموزان \rightarrow 2+8+5+1=\boxed{16}

2018
مارس 9

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هشتم

در یک کارگاه تولید لامپ، 30لامپ به صورت تصادفی انتخاب، و طول عمر آنها بر حسب ساعت اندازه گیری شده است. داده ها را به 5دسته تقسیم، و جدول فراوانی و نمودار میله ای آن را رسم کنید.

171 161 157 158 163 172 168 157 154 157 161 163 165 159 156
156 165 158 169 153 170 169 157 158 153 152 159 167 168 163

داده ها را مرتب می کنیم و جدول فراوانی را رسم می کنیم.

مرتب کردن داده ها :

159 159 158 158 158 157 157 157 157 156 156 154 153 153 152
172 171 170 169 169 168 168 167 165 165 163 163 163 161 161

محاسبه دامنه تغییرات :

R=172-152 =\boxed{20}

محاسبه طول دسته ها :

طول دسته ها \rightarrow \frac{20}{5}=\boxed{4}

جدول فراوانی :

فراوانی چوب خط حدود دسته ها
4 \mid \mid \mid \mid 152 \le x \lt 156
11 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid 156 \le x \lt 160
5 \cancel{\mid \mid \mid \mid} 160 \le x \lt 164
3 \mid \mid \mid 164 \le x \lt 168
7 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid 168 \le x \le 172