نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 8 – ریاضی هشتم

2018
مارس 9

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی هشتم

دو تاس را می اندازیم.

الف) تعدادی از حالت های هم شانسِ ممکن را بنویسید.

ب) احتمال اینکه هر دو تاس 1بیاید، چقدر است؟

حالت های هم شانس را می نویسیم.

(1,6) (1,5) (1,4) (1,3) (1,2) (1,1)
(2,6) (2,5) (2,4) (2,3) (2,2) (2,1)
(3,6) (3,5) (3,4) (3,3) (3,2) (3,1)
(4,6) (4,5) (4,4) (4,3) (4,2) (4,1)
(5,6) (5,5) (5,4) (5,3) (5,2) (5,1)
(6,6) (6,5) (6,4) (6,3) (6,2) (6,1)
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت