نوشته‌های پیوسته با: میانگین داده ها – ریاضی هشتم

2018
مارس 9

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۲۶ ریاضی هشتم

میانگین نمره های ریاضی دانش آموزان یک کلاس 30نفره 17/25شده است. یکی از دانش آموزان در این امتحان نمرهٔ 3/5گرفته است؛ در حالی که بقیهٔ آنها نمرهٔ بالای 15گرفته اند.

حالا فرض کنید همهٔ دانش آموزان کلاس نمرهٔ کمتر از 14گرفته اند؛ به جز یک نفر که 20گرفته است، معدل این کلاس 30نفره 10/25شده است. اگر دانش آموزی را که نمرهٔ 20گرفته است کنار بگذاریم، حدس می زنید معدل کلاس کمتر می شود یا بیشتر. معدل کلاس پس از حذف نمرهٔ این دانش آموز را به دست آورید و حدس خود را بررسی کنید.

حدس خود را بیان می کنیم.

حدس می زنیم با حذف نمره 20که یک نمره بالا است . میانگین کلاس کمتر می شود.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 9

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۱۲۶ ریاضی هشتم

میانگین نمره های ریاضی دانش آموزان یک کلاس 30نفره 17/25شده است. یکی از دانش آموزان در این امتحان نمرهٔ 3/5گرفته است؛ در حالی که بقیهٔ آنها نمرهٔ بالای 15گرفته اند.

اگر نمره این دانش آموز را از کلاس کنار بگذاریم، حدس می زنید معدل کلاس کمتر می شود یا بیشتر؟ حال با محاسبهٔ معدل کلاس پس از حذف نمرهٔ این دانش آموز حدس خود را بررسی کنید.

حدس خود را بیان می کنیم.

حدس می زنیم با حذف نمره 3/5که یک نمره پایین است . میانگین کلاس بیشتر می شود.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 9

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۲۶ ریاضی هشتم

جدول زیر را کامل و میانگین را حساب کنید.

مرکز \times فراوانی مرکز دسته فراوانی خط نشان دسته ها
\cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid 0 \le x \lt 4
\mid \mid \mid \mid 4 \le x \lt 8
10 8
12 \le x \lt 16
18 \cancel{\mid \mid \mid \mid}\mid \mid \mid \mid
44 جمع
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 9

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۲۶ ریاضی هشتم

میانگین دمای هوا مربوط به کار در کلاس صفحهٔ 122و میانگین ساعت های عمر لامپ مربوط به تمرین 1صفحهٔ 123را به دست آورید. از جدول فراوانی استفاده کنید.

میانگین دمای هوا مربوط به کار در کلاس را با استفاده از جدول فراوانی به دست می آوریم.

مرکز دسته \times فراوانی مرکز دسته فراوانی حدود دسته ها
5 \times -6=-30 \frac{\overbrace{-8+(-4)}^{-12}}{2}=-6 5 -8 \le x \lt -4
11 \times -2=-22 \frac{\overbrace{-4+(0)}^{-4}}{2}=-2 11 -4 \le x \lt 0
17 \times 2=34 \frac{\overbrace{0+4}^{4}}{2}=2 17 0 \le x \lt 4
12 \times 6=72 \frac{\overbrace{4+8}^{12}}{2}=6 12 4 \le x \le 8
54 45 مجموع

محاسبه میانگین :

میانگین \Longrightarrow \frac{54}{45}= \boxed{1/2}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت