نوشته‌های پیوسته با: خط و دایره – ریاضی هشتم

2018
مارس 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

در کاسهٔ کروی روبه رو مقداری آب ریخته ایم، \overline{AB}برابر 24سانتی متر شده است. حداکثر عمق آب چقدر است؟

با توجه به شکل مشخص می کنیم حداکثر عمق آب از چه رابطه ای به دست می آید.

شعاع =حداکثر عمق آب -OC

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

از نقطهٔ O^\primeخارج دایره ای به مرکز Oدو مماس بر دایره رسم کنید و نقاط تماس را Aو Bبنامید. شکل بکشید و دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف) چرا \overline{O^{\prime}A}= \overline{O^{\prime}B}؟

ب) چرا OO^\prime نیمساز \hat{O^{\prime}}است؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت