نوشته‌های پیوسته با: خط و دایره – ریاضی هشتم

۱۳۹۷
فروردین ۱

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

در کاسهٔ کروی روبه رو مقداری آب ریخته ایم، \overline{AB}برابر 24سانتی متر شده است. حداکثر عمق آب چقدر است؟

با توجه به شکل مشخص می کنیم حداکثر عمق آب از چه رابطه ای به دست می آید.

شعاع =حداکثر عمق آب -OC

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
۱۳۹۷
فروردین ۱

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

از نقطهٔ O^\primeخارج دایره ای به مرکز Oدو مماس بر دایره رسم کنید و نقاط تماس را Aو Bبنامید. شکل بکشید و دلیل هر یک از موارد زیر را بنویسید.

الف) چرا \overline{O^{\prime}A}= \overline{O^{\prime}B}؟

ب) چرا OO^\prime نیمساز \hat{O^{\prime}}است؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
۱۳۹۷
فروردین ۱

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی هشتم

نقطهٔ Bدر فاصلهٔ 13سانتی متری مرکز دایره ای به شعاع 5سانتی متر قرار دارد. از این نقطه دو مماس بر دایره رسم کرده ایم. فاصلهٔ Bاز هریک از نقاط تماس را به دست آورید.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت