نوشته‌های پیوسته با: زاویه های محاطی – ریاضی هشتم

2018
مارس 21

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم

در شکل زیر، پره ها دوازده کمان مساوی روی محیط چرخ ایجاد کرده اند. شعاع چرخ 30سانتی متر است.

الف) طول TXچقدر است؟

ب) مثلث ZRTچه نوع مثلثی است؟ چرا؟

ج) طول ZTچقدر است؟

د) مثلث XTZچه نوع مثلثی است؟ چرا؟

هـ) طول ZXچقدر است؟

طول TXرا به دست می آوریم.

پاره خط TXقطر دایره است پس اندازه ی آن دو برابر شعاع دایره است یعنی:60 cm

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم

در شکل رو به رو اندازهٔ کمان ABبرابر xدرجه است.

الف) اندازهٔ زاویهٔ O_1را برحسب xبنویسید.

ب) اندازهٔ کمان قرمز رنگ را برحسب xبنویسید.

ج) اندازهٔ زاویهٔ Cرا برحسب xبنویسید.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم

در شکل روبه رو، دایره ای به هشت قسمت مساوی تقسیم شده است.

الف) شکل چند خط تقارن دارد؟

ب) اندازهٔ دو زاویهٔ مشخص شده را روی شکل پیدا کنید و بنویسید.

تعداد خط های تقارن را مشخص می کنیم.

\boxed{8}خط تقارن دارد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۸ ریاضی هشتم

در شکل زیر زاویهٔ مرکزی AOBبرابر با 72درجه است. اندازهٔ کمان ABچند درجه است؟

اگر، دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ ABباز کنیم و با شروع از نقطهٔ B، پی درپی کمان هایی بزنیم، چند کمان ؟ مساوی روی دایره جدا می شود

با استفاده از خاصیت زاویه ی مرکزی اندازه ی کمان ABرا به دست می آوریم.

\overgroup{AB}=\boxed{72^\degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت