نوشته‌های پیوسته با: زاویه های مرکزی – ریاضی هشتم

2018
مارس 21

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۴۵ ریاضی هشتم

در شکل روبه رو، وترهای ABو CDبر هم عمودند.

الف) آیا کمان های AC، CB، BDو DAبا هم مساوی اند؟

ب) پاسختان را با پاسخ تمرین قبل مقایسه کنید.

این دو تمرین چه تفاوتی دارند؟

پاسخ قسمت الف

خیر

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۴۵ ریاضی هشتم

قطرهای ABو CDبر هم عمودند.

الف) چرا کمان های AC، CB، BDو DAبا هم مساوی اند؟

ب) آیا وترهای AC، CB، BDو DAنیز با هم مساوی اند؟

ج) آیا زاویه های چهارضلعی ADBCبا هم مساوی اند؟ چرا؟

پاسخ قسمت الف

چون زاویه های مرکزی روبروی کمان ها با هم برابر هستند . پس کمان های آن ها نیز با هم برابر خواهند شد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۴۵ ریاضی هشتم

متحرکی از نقطهٔ روی دایره ای به شعاع یک سانتی متر شروع به حرکت می کند. در هر شکل، کمان طی شده مشخص شده است. جدول را کامل کنید. شکلکسر طی شده از دایرهاندازه کمان طی شدهطول تقریبی کمان طی شدهمحیط…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 21

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۴۵ ریاضی هشتم

کمان ABبرابر x درجه است.

اندازهٔ زاویهٔ AOBرا برحسب xبه دست آورید.

اندازهٔ زاویهٔ ACBرا برحسب xبه دست آورید.

اندازه زاویهٔ AOBرا محاسبه می کنیم.

چون زاویهٔ AOBمرکزی است . پس اندازه ی آن برابر کمان روبرویش است . یعنی :

\widehat{AOB}= \boxed{x^\degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت