نوشته‌های پیوسته با: راهبرد الگوسازی – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

تعداد زیادی سکه های 50 و 100 تومانی داریم. به چند حالت می توان کرایهٔ 500 تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

اگر هیچ سکه ی 100 تومانی نداشته باشیم باید 10 سکه ی 50 تومانی را پرداخت کنیم.

تعداد سکه های 50 تومانی تعداد سکه های 100 تومانی
10 0
2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

با سه رقم 7، 2و 5تمام عدد های سه رقمی ممکن را بنویسید (در عددهای شما می تواند رقم های تکراری هم باشد) .

ابتدا یک جدول ارزش مکانی می کشیم و به ترتیب شروع به گذاشتن رقم ها می کنیم.

یکان دهگان صدگان
7 7 7

از آنجایی که می توانیم رقم های تکراری استفاده کنیم ابتدا تمام رقم ها را برابر 7 قرار دادیم.

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

با انگشتان یک دست به 5 صورت می توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می توان عدد 2 را نشان داد؟

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

ابتدا انگشتان یک دست را شماره گذاری می کنیم.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۳ ریاضی هفتم

دو عدد طبیعی 1 پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

حاصل جمع دومین عدد اولین عدد
25 24 1
12 2

کوچک ترین عدد طبیعی چیست؟

کوچک ترین عدد طبیعی عدد 1 است.