نوشته‌های پیوسته با: راهبرد الگویابی – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

اگر شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا کند، چه کسری از شکل شمارهٔ 6، رنگی است؟

مشخص می کنیم چه کسری از هر شکل رنگ شده است.

کسر رنگ شده هر شکل به ترتیب \frac{1}{9},\frac{2}{15},\frac{3}{21}

همان طور که مشاهده می کنید صورت همه ی کسرها ثابت است.پس صورت کسر شکل ششم هم برابر 1 است.

صورت کسر ششم \frac{1}{\cdots}

با توجه به مخرج ها متوجه می شویم هر مخرج شش تا شش تا افزایش پیدا می کند.

کسر رنگ شده هر شکل به ترتیب \frac{1}{9},\frac{2}{15},\frac{3}{21},\frac{4}{27},\frac{5}{33},\frac{6}{39}

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته می شود؟ چرا؟

تعداد چوب کبریت ها سه تا سه تا افزایش پیدا می کند.

شماره شکل تعداد چوب کبریت ها
1 1
2 4
3 7
4 10
5 13
\vdots \vdots
9 25
10 28

شکل دهم دارای 28 چوب کبریت است.

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ج سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید.رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

64,32,16,8,\cdots,\cdots,\cdots

هر جمله نصف جمله ی قبلی است.

جمله دوم :64 \div 2=32

جمله سوم :32 \div 2=16

جمله چهارم :16 \div 2=8

به همین ترتیب:

64,32,16,8,4,2,1

2017
اکتبر 23

جواب قسمت ب سوال ۱ تمرین صفحه ۵ ریاضی هفتم

سه عدد بعدی الگوهای زیر را بنویسید.رابطهٔ بین عددها را توضیح دهید.

1,4,9,16,\cdots,\cdots,\cdots

هر جمله در خودش ضرب می شود

جمله اول :1 \times 1=1

جمله دوم :2 \times 2=4

جمله سوم :3 \times 3=9

به همین ترتیب:

1,4,9,16,25,36,49