نوشته‌های پیوسته با: راهبرد حدس و آزمایش – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۶ ریاضی هفتم

به جای \color{Blue}{\blacksquare} چه عددی می توان قرار داد؟

3 \times {\color{Blue}{\blacksquare}}+10=31

به جای \color{Blue}{\blacksquare} عددهای مختلفی را حدس بزنید، از عدد 10 شروع کنید.

بررسی آزمایش(محاسبه جواب) عدد \color{Blue}{\blacksquare}
3 \times {\color{Blue}{10}}+10=40 10

مقدار حاصل زیاد است یک عدد کوچک تر را انتخاب می کنیم.

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۶ ریاضی هفتم

دو زاویه متمم اند. یکی از این زاویه ها 3 برابر زاویهٔ دیگر است. اندازهٔ هر زاویه را پیدا کنید.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

فرض می کنیم اندازه زاویه اول برابر 10 درجه باشد.

بررسی آزمایش(محاسبه متمم بودن) زاویه دوم سه برابر اولی زاویه اول
40 30 10

اندازه زاویه دوم =3 \times 10=30

بررسی متمم بودن =10+30=40

پس متمم هم دیگر نیستند باید به مقدار زاویه اول اضافه کنیم.

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۶ ریاضی هفتم

20 دستگاه دو چرخه و سه چرخه در یک توقفگاه (مصوب فرهنگستان Parking) وجود دارد. اگر تعداد کلّ چرخ های آنها 45 عدد باشد، چند دوچرخه و چند سه چرخه در توقفگاه وجود دارد؟

درحدس اول تعداد دوچرخه ها را 10 و تعداد سه چرخه ها را هم 10 عدد درنظر بگیرید.با کامل کردن ردیف اول جدول حدس خود را بررسی و آزمایش کنید.

بررسی آزمایش تعداد سه چرخه تعداد دو چرخه
50 10 10

تعداد کل چرخ های دوچرخه =10 \times 2=20

تعداد کل چرخ های سه چرخه =10 \times 3=30

تعداد کل چرخ ها =20 + 30=50