نوشته‌های پیوسته با: راهبرد حذف حالت های نامطلوب – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴ ریاضی هفتم

دوست شما یک عدد حسابی 1 کوچک تر از 100 را در نظر گرفت. شما باید با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر را پیدا کنید. او فقط می تواند به سؤال های شما بله و خیر بگوید. چگونه می توان عدد مورد نظر را پیدا کرد؟

در واقع از 0 تا 99 ، 100 عدد وجود دارد که فقط یکی مطلوب و مورد نظر است و باقی عددها نامطلوب اند. با این توضیح کدام یک از سؤال های زیر مناسب تر است؟ چرا؟

آیا عدد موردنظر شما 27 است ؟

نامناسب

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴ ریاضی هفتم

مجموع سنّ سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سنّ آنها 70 است. سنّ بزرگ ترین نفر چقدر است؟

ابتدا با راهبرد الگوسازی همهٔ حالت هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر 70 می شود، بنویسید.

نفر سوم نفر دوم نفر اول
70 1 1
35 2 1
14 5 1
10 7 1
7 5 2