نوشته‌های پیوسته با: راهبرد حل مسئلۀ ساده تر – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۸ ریاضی هفتم

حاصل عبارت مقابل را به دست آورید .

\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{1024}

به جای حل کردن عبارت بالا، ابتدا ساده شدهٔ این مسئله را حل می کنیم.

حاصل دو کسر اول را به دست می آوریم.

\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}

سوال را با مقادیر جدید بازنویسی می کنیم.

\frac{3}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\cdots+\frac{1}{1024}

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۸ ریاضی هفتم

قطر خورشید 1392530 کیلومتر وقطر کره زمین 12756/6 کیلومتر است. قطر خورشید تقریباً چند برابر قطر زمین است؟

برای ساده شدن مسئله بهتر است از عددهای تقریبی استفاده کنید.

قطر خورشید =1392530 \simeq 1000000

قطر زمین =12756/6 \simeq 10000