نوشته‌های پیوسته با: راهبرد رسم شکل – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۲ ریاضی هفتم

قورباغه ای می خواهد از یک دیوار عمودی بالا برود. او با هر جهش 3 متر بالا می رود و هر بار 2 متر سُر می خورد و پایین می آید. اگر ارتفاع دیوار 9 متر باشد، او با چند جهش به بالای دیوار می رسد؟

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

در جهش اول 3 متر بالا می رود و چون دیوار دارای شیب است 2 متر سُر می خورد.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۲ ریاضی هفتم

توپی از ارتفاع 18 متری سطح زمین رها می شود و پس از زمین خوردن، نصف ارتفاع قبلی خود بالا می آید. این توپ از لحظهٔ رها شدن تا سومین مرتبه ای که به زمین می خورد، چند متر حرکت کرده است؟

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

در اولین برخورد 18 متر حرکت می کند.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۲ ریاضی هفتم

یک باغچهٔ مستطیل شکل به طول 10 و عرض 5 متر است. اگر به فاصلهٔ یک متر از ضلع های باغچه دورتا دور آن را
نرده بکشیم، چند متر نرده احتیاج داریم؟

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

ابتدا یک مستطیل رسم کنید.