نوشته‌های پیوسته با: راهبرد روش های نمادین – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۹ ریاضی هفتم

یک سالن مستطیل شکل است. می خواهند در مکانی از سقف این سالن دریچهٔ خنک کن (مصوب فرهنگستان Cooler) قرار دهند؛ به طوری که از 4 گوشهٔ آن به یک اندازه باشد. محل دریچه را تعیین کنید.

با توجه به شکل زیر محل نصب دریچه خنک کننده محل برخورد قطرها است.

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۹ ریاضی هفتم

فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند.اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

ابتدا مشخص می کنیم \square نشان دهنده چه چیزی است.

\squareرا باید برابر چیزی که سوال از ما خواسته بگیریم یعنی:

میزان مطالعه در هر ساعت =\square

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۹ ریاضی هفتم

احمد 30000 تومان پول داشت. او 4 دفتر خرید و 2000 تومان برایش باقی ماند.قیمت هر دفتر چقدر است؟

متن این سؤال را می توانید با تساوی مقابل نشان دهید.

4 \times \square +2000=30000

مربع نشان دهندهٔ چه چیزی است؟

قیمت هر دفتر