نوشته‌های پیوسته با: راهبرد زیرمسئله – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۷ ریاضی هفتم

میوه فروشی، امروز 40 کیلوگرم سیب به قیمت هر کیلوگرم 2500 تومان، 80 کیلوگرم پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان خرید. او هرکیلوگرم سیب را 3000 تومان و هر کیلوگرم پرتقال را 2000 تومان فروخت، این میوه فروشی از این کار خود چقدر سود برده است؟

چه مقدار از فروش سیب ها سود کرده است؟

سود از هر کیلو سیب =3000-2500=500

کل سود از سیب ها =500 \times 40=20000

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۷ ریاضی هفتم

طول، عرض و عمق یک استخر به ترتیب 12،6 و 3 متر است. می خواهند کف و دیوارهای این استخر را رنگ کنند.اگر برای هر متر مربع 0/3 کیلوگرم رنگ لازم باشد، برای رنگ کردن استخر چند کیلوگرم رنگ نیاز است؟< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

ابتدا مشخص می کنیم مساحت سطح دیوار و کف استخر چقدر می شود.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

مساحت کف =6 \times 12=72

مساحت دیواره های کوچکتر =2 \times (6 \times 3)=36

مساحت دیواره های بزرگتر =2 \times (12 \times 3)=72

مساحت کل =72+36+72=180