نوشته‌های پیوسته با: مرور راهبردها – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۹ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

به چند حالت حاصل ضرب 2 عدد طبیعی 36 می شود؟ در کدام حالت حاصل جمع، کمترین مقدار است؟

با استفاده از راهبرد الگوسازی تمام حالت های ممکن را می نویسیم.

حاصل ضرب عدد دوم عدد اول
37 36 1
20 18 2
15 12 3
13 9 4
12 6 6

به 5 حالت می توان برای 36 ضرب نوشت .

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

اگر دیوارهای یک استخر با طرح زیر کاشی کاری شده باشد، چه کسری از دیوار کاشی آبی دارد؟

با توجه به شکل کسر رنگ شده از شکل را می یابیم

کسر رنگ شده از شکل =\frac{10}{20}=\frac{1}{2}

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

سارا یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی انجام می دهد.مهرهٔ او روی خانهٔ \begin{bmatrix}{2}\\{3}\end{bmatrix}است. او ابتدا مهره اش را 3 خانه به سمت راست، سپس 4 خانه به سمت بالا و در انتها 2 خانه به سمت چپ آورد.در حال حاضر مهرهٔ سارا روی کدام خانه قرار دارد؟

حرکت مهره را بر روی دستگاه مختصات رسم می کنیم.

مکان مهره =\begin{bmatrix}{3}\cr{7}\end{bmatrix}

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

در یک کارگاه تولید کفش، 4960 جفت کفش تولید شده است.\frac{3}{8}آنها پسرانه و بقیّه دخترانه است.اگر قیمت هر جفت کفش پسرانه 27000 تومان و قیمت هر جفت کفش دخترانه 34000 تومان باشد، درآمد این کارگاه چقدر است؟

با رسم شکل مشخص می کنیم چه کسری از تولیدات مربوط به کفش دخترانه است.

با توجه به شکل تولیدات \frac{5}{8}تولیدات کارخانه مربوط به کفش دخترانه است.

از طرفی می دانیم که تعداد کل تولیدات برابر 4960 جفت است . پس:

تعداد کفش های مربوط به هر قسمت =4960 \div 8=620

تعداد کفش های پسرانه =3 \times 620=1860

تعداد کفش های دخترانه =5 \times 620=3100

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

حاصل عبارت رو به رو را پیدا کنید .

1 \frac{1}{2}\times 1 \frac{1}{3}\times 1 \frac{1}{4}\times \cdots \times 1\frac{1}{100}=

ابتدا اعداد مخلوط را به کسر تبدیل می کنیم و سوال را بازنویسی می کنیم.

1 \frac{1}{2}=\frac{3}{2}

1 \frac{1}{3}=\frac{4}{3}

1 \frac{1}{4}=\frac{5}{4}

\vdots

1 \frac{1}{100}=\frac{101}{100}

بازنویسی \downarrow

\frac{3}{2}\times \frac{4}{3}\times \frac{5}{4}\times \cdots \times \frac{101}{100}=

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

کشاورزی زمین خود را به نسبت های زیر بذر پاشی کرده است:

گندم:45\% جو:37/5\%  ذرت:17/5\%

اگر مساحت زمین او 15 هکتار باشد ، مساحت زیر کشت هر بذر را حساب کنید.

< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>< !DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

محاسبه مساحت زیر کشت گندم

\square 45
15 100

مساحت زیر کشت گندم \Longrightarrow \square=\frac{45 \times 15}{100}=\frac{675}{100}=6/75

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۰ ریاضی هفتم

\frac{1}{3}دانش آموزان کلاسی بسکتبال و \frac{1}{5}دانش آموزان آن کلاس فوتبال بازی می کنند. سایر دانش آموزان که تعدادشان 14 نفر است . بازی آن ها را تماشا می کنند. این کلاس چند دانش آموز دارد؟

ابتدا مشخص می کنیم چه تعدادی از کلاس بسکتبال یا فوتبال بازی می کنند.

بسکتبال یا فوتبال بازی می کنند :\frac{1}{3}+\frac{1}{5}=\frac{8}{15}