نوشته‌های پیوسته با: جمع و تفریق عددهای صحیح (2) – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

جاهای خالی را کامل کنید.

جدول اولی را کامل می کنیم.

-8+(-4)={\color{#00007F}{-12}}
{\color{#00AEEE}{7}}+(-4)=3
4+(-4)={\color{crimson}{0}}
{\color{Gray}{10}}+(-4)=6
0+(-4)={\color{#FF00FF}{-4}}
{\color{#70309C}{-3}}+(-4)=-7
-2+(-4)={\color{brown}{-6}}
{\color{green}{8}}+(-4)=4
5+(-4)={\color{red}{1}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 23

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی هفتم

ساختمانی از 7 طبقه روی همکف و 3 طبقه زیر همکف تشکیل شده است. احمد در طبقهٔ 2- است. او ابتدا 3 طبقه بالا رفت؛ بعد 2 طبقه پایین آمد و از آنجا 5 طبقه بالا رفت. احمد هم اکنون در کدام طبقه است؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت