نوشته‌های پیوسته با: ضرب و تقسیم عددهای صحیح – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

قطاری از مشهد به سوی تهران در حرکت است. طول مسیر 1200 کیلومتر است و قطار در هر ساعت 60 کیلومتر حرکت می کند. شهر شاهرود را که در نیمهٔ راه است، مبدأ مقایسه در نظر بگیرید. زمان رسیدن به شاهرود را صفر و قبل از آن را منفی و بعد از آن را مثبت در نظر بگیرید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

قطارچه ساعتی از مشهد حرکت کرده است ؟
چه ساعتی به تهران می رسد؟
قطار در ساعت -3در چه فاصله ای از شاهرود بوده است؟
در چه ساعتی 240 کیلومتر بعد از شاهرود است؟

با توجه به این که قطار در هر ساعت 60 کیلومتر جا به جا می شود . جدول را تکمیل می کنیم.

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 زمان (بر حسب ساعت)
600 480 360 240 120 0 -120 -240 -360 -480 -600 مکان قطارنسبت به شاهرود

(-10) \times 60=-600
(-8) \times 60=-480
(-6) \times 60=-360
(-4) \times 60=-240
\vdots
8 \times 60=480
10 \times 60=600

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 23

جواب قسمت د سوال ۵ تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

-5 \times (-4-(-3))=

ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را به دست می آوریم.

-5 \times (\underbrace{-4-(-3)})=به جمع تبدیل می کنیم {\color{crimson}{\downarrow}}

-5 \times (-4+(\underbrace{-(-3)}_{+3}))=محاسبه حاصل پرانتز {\color{crimson}{\downarrow}}

-5 \times (\underbrace{-4+(+3)}_{-1})=
بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(-5) \times (-1)=

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۲۵ ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

((-2) + (+3)) \times (-5)=

ابتدا حاصل عبارت داخل پرانتز را به دست می آوریم.

(\underbrace{(-2) + (+3)}_{+1}) \times (-5)=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(+1) \times (-5)=

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت