نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 2 – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 23

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

دمای هوا در تبریز دو درجه زیر صفر و دمای اردبیل 3 برابر آن است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

دمای شهر تبریز را به صورت عدد علامت دار می نویسیم.

دمای تبریز دو درجه زیر صفر =-2

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 23

جواب قسمت الف سوال ۱ تمرین صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

حاصل عبارت های زیر را به دست آورید.

(-18 \div 2) \times (-3-7) + (-6)=

ابتدا حاصل عبارت های داخل پرانتز را به دست می آوریم.

(\underbrace{-18 \div 2}_{-9}) \times (\underbrace{-3-7}_{-10}) + (-6)=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
(-9) \times (-10) +(-6)=

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت