نوشته‌های پیوسته با: الگوهای عددی – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

هزینهٔ ورودی یک اردوگاه برای هر مدرسه تومان و برای هر نفر تومان است. هزینهٔ این اردوگاه را برای مدرسه ای که تعداد دانش آموزانش است، با یک عبارت جبری بنویسید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

حميد هر روز چند صفحه قرآن مي خواند. اگر تعداد صفحاتی باشد که حمید در یک روز می خواند، تعداد صفحاتی را که او در یک هفته می خواند، با یک عبارت جبری نشان دهید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت