نوشته‌های پیوسته با: عبارت های جبری – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 24

جواب قسمت ۶ سوال ۵ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

عبارت های جبری را ساده کنید.

4(y+x+2) -8(x-y+1)

اعداد پشت پرانتز را تمام عبارت ها داخل پرانتز ضرب می کنیم.

\underbrace{4(y+x+2)}_{4y+4x+8}\space \underbrace{-8(x-y+1)}_{-8x+8y-8}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
4y+4x+8 -8x+8y-8

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت