نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 3 – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۰ ریاضی هفتم

شخصی با سوزاندن 3500کالری، 0/45کیلوگرم از وزنش را کم می کند. میزان کالری ای که فرد باید در هر روز بسوزاند تا در 2هفته 1/8کیلوگرم از وزنش کم شود، چقدر است؟

با استفاده از تناسب میزان کل کالری که شخص باید برای کم کردن 1/8کیلوگرم بسوزاند را حساب می کنیم.

0/45 3500
1/8 x

\Longrightarrow x=\frac{3500 \times 1/8}{0/45}=\boxed{14000}

کل کالری که برای کم کردن 1/8کیلوگرم از وزنش باید بسوزاند برابر \boxed{14000}کالری می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۰ ریاضی هفتم

مقدار عبارت جبری زیر را به ازای x=-1و y=-2پیدا کنید.

3(2x-y+1) -4x+y-3 -(2x-y-7)=

قبل از جایگذاری اعداد عبارت جبری را ساده می کنیم.

\underbrace{3(2x-y+1)}_{6x-3y+3}-4x+y-3 \underbrace{-(2x-y-7)}_{-2x+y+7}=بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\cancel{6x}{\color{blue}{-3y}}{\color{green}{\cancel{+3}}}\cancel{-4x}{\color{blue}{+y}}{\color{green}{\cancel{-3}}}\cancel{-2x}{\color{blue}{+y}}{\color{green}{+7}}=ساده کردن {\color{crimson}{\downarrow}}
\boxed{-1y+7=}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت