نوشته‌های پیوسته با: معادله – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 24

جواب سوال ۱۰ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

چهار عددصحیح فرد متوالی را به گونه ای پیدا کنید که مجموع آنها عدد -80گردد.

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد فرد اولی =x
عدد فرد دومی دو تا از قبلی بیشتر =x{\color{blue}{+2}}
عدد فرد سومی دو تا از قبلی بیشتر =x \underbrace{+2{\color{blue}{+2}}}_{4}
عدد فرد چهارمی دو تا از قبلی بیشتر =x \underbrace{+4{\color{blue}{+2}}}_{6}
حاصل جمع =-80

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

عدد چهارمی +عدد سومی +عدد دومی +عدد اولی =-80
\boxed{x+(x+2)+(x+4)+(x+6)=-80}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۹ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

دوعدد متوالی را به گونه ای پیدا کنید که مجموع آنها برابر 19گردد.

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد اولی =x
عدد دومی یکی از قبلی بیشتر =x{\color{blue}{+1}}
حاصل جمع =19

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

عدد دومی +عدد اولی =19
\boxed{x+(x+1)=19}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

سه عدد صحیح زوج متوالی پیدا کنید که حاصل جمع آن -42شود.

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

عدد زوج اولی =x
عدد زوج دومی دو واحد از قبلی بیشتر =x{\color{blue}{+2}}
عدد زوج سومی دو واحد از قبلی بیشتر =x \underbrace{+2{\color{blue}{+2}}}_{+4}
حاصل جمع =-42

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

عدد زوج سومی +عدد زوج دومی +عدد زوج اولی =-42
\boxed{x+(x+2)+(x+4)=-42}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

احمد و بهمن 36جلد کتاب را صحافی کردند. احمد 6جلد کتاب بیش از بهمن صحافی کرده است. هر کدام از آنها چند جلد کتاب صحافی کرده است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

تعداد کتاب های صحافی شده بهمن =x
تعداد کتاب های صحافی شده احمد شش تا بیشتر =x+6
کل کتاب ها =36

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

\boxed{x+x+6=36}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

آیا x=-3جواب معادلهٔ x \times x-3x=0 است؟ چرا؟

مقدار داده شده را در عبارت جایگذاری می کنیم.

\xRightarrow{{\color{blue}{x=-3}}}\underbrace{{\color{blue}{-3}}\times{\color{blue}{-3}}}_{+9}\space \underbrace{-3 \times{\color{blue}{-3}}}_{+9}=0 بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
+9+9=0

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

آیا x=2جواب معادلهٔ \frac{x-1}{2}- \frac{x-1}{3}=\frac{1}{6}است؟ چرا؟

مقدار داده شده را در عبارت جایگذاری می کنیم.

\xRightarrow{{\color{blue}{x=2}}}\frac{{\color{blue}{2}}-1}{2}- \frac{{\color{blue}{2}}-1}{3}=\frac{1}{6}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
\frac{1}{2}- \frac{1}{3}=\frac{1}{6}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

از یک توپ پارچهٔ 30متری 12دست کت و شلوار دوخته شده و 3/6متر هم باقی مانده است. برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه مصرف شده است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

پارچه مصرف شده برای دوازه دست کت و شلوار =12x
پارچه باقی مانده =+3/6
کل توپ پارچه =30

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

\boxed{12x+3/6=30}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

محسن برای خرید 8مداد 4000تومان به فروشنده داد و 800تومان پس گرفت. قیمت آن مداد چند تومان بوده است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

قیمت هشت مداد =8x
هشتصد تومان پس گرفت =+800
کل پول پرداختی =4000

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

\boxed{8x+800=4000}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

فاطمه کتاب داستانی را در 6ساعت مطالعه کرد و 10صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

با توجه به صورت سوال معادله را تشکیل می دهیم.

تعداد صفحات مورد مطالعه در شش ساعت :6x
ده صفحه باقی مانده است :+10
تعداد کل صفحات کتاب :=100

با توجه به عبارت های بالا معادله مرتبط را تشکیل می دهیم.

\boxed{6x+10=100}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت