نوشته‌های پیوسته با: مقدار عددی یک عبارت جبر ی – ریاضی هفتم

2017
اکتبر 24

جواب قسمت ب سوال ۵ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

\begin{cases}{\color{#7AC350}{x=17}}\quad 2(x-3y+1)-(2x-6y-3) \cr{\color{#7AC350}{y=-6}}\end{cases}

قبل از جایگذاری اعداد ابتدا عبارت جبری را ساده می کنیم.

2(x-3y+1)-(2x-6y-3)

ابتدا عدد قبل از پرانتز اول و علامت قبل از پرانتز دوم را در تمام عبارت های داخل پرانتز تأثیر می دهیم.

\underbrace{2(x-3y+1)}_{2x-6y+2}\space \underbrace{-(2x-6y-3)}_{-2x+6y+3}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
2x-6y+2-2x+6y+3

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

\begin{cases}{\color{#7AC350}{x=10}}\quad 4x-3y+7x-2(2x-y+3) \cr{\color{#7AC350}{y=20}}\end{cases}

قبل از جایگذاری اعداد ابتدا عبارت جبری را ساده می کنیم.

4x-3y+7x-2(2x-y+3)

ابتدا عدد قبل پرانتز را در تمام عبارت های داخل پرانتز تأثیر می دهیم.

4x-3y+7x \underbrace{-2(2x-y+3)}_{-4x+2y-6}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
4x-3y+7x-4x+2y-6

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مدیر یک دبیرستان قصد دارد دانش آموزان پایهٔ هفتم را برای بازدید از مناطق جنگی به شلمچه و هویزه اعزام کند. هزینهٔ بلیط قطار برای هر دانش آموز از تهران تا خرمشهر، سی هزار تومان است.

الف (هزینهٔ خرید بلیط برای aدانش آموز را به صورت یک عبارت جبری بنویسید.
ب (اگر مدرسه دارای 120دانش آموز در پایهٔ هفتم باشد، برای تهیهٔ بلیط قطار دانش آموزان چقدر باید بپردازند؟

عبارت جبری هزینه ی پرداختی برای aدانش آموز را بدست می آوریم.

هزینه تعداد دانش آموز
30000 \times{\color{crimson}{1}} 1
30000 \times{\color{crimson}{2}} 2
\vdots \vdots
\boxed{30000 \times{\color{crimson}{a}}} a
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت د سوال ۳ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

-\frac{1}{2} 0 -3 3 b
-3b+4

به جای bعدد 3را در عبارت قرار می دهیم.

3 b
\underbrace{-3 \times{\color{crimson}{3}}}_{-9}+4=\boxed{-5} -3b+4
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت ب سوال ۳ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

-6x+y(x-y) \qquad x=8,y=1

به جای xو yدر عبارت جبری مقادیر داده شده را قرار می دهیم و حاصل را به دست می آوریم.

\xrightarrow[{\color{blue}{y=1}}]{x=8}\underbrace{{\color{black}{-6}}\times 8}_{-48}+{\color{blue}{1}}\underbrace{(8-{\color{blue}{1}})}_{7}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
-48+1 \times 7

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب قسمت الف سوال ۳ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت های جبری را به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

m+(n-1)(n-1) \qquad m=3,n=-4

به جای mو nدر عبارت جبری مقادیر داده شده را قرار می دهیم و حاصل را به دست می آوریم.

\xrightarrow[n=-4]{m=3}3+\underbrace{(-4{\color{black}{-1}})}_{-5}\space \underbrace{(-4{\color{black}{-1}})}_{-5}بازنویسی {\color{crimson}{\downarrow}}
3+(-5) \times (-5)=

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

کتابخانهٔ ملی یکی از مراکز معتبر در ایران است که کتاب های خطّی و چاپی دانشمندان ایرانی در دوران باشکوه تمدّن اسلامی (مخصوصاً کتاب های قرن های دوم تا هفتم هجری) را نگهداری می کند. اگر mنسخهٔ خطّی و nنسخهٔ چاپی در این کتابخانه نگهداری شود و از هر نسخهٔ خطی 2ریزفیلم (مصوب فرهنگستان microfilm) و از هر نسخهٔ چاپی یک ریزفیلم تهیه شده باشد، تعداد کل ریزفیلم ها را با یک عبارت جبری نشان دهید.
اگر 1000نسخهٔ خطی و 5000نسخهٔ چاپی وجود داشته باشد، تعداد کلّ ریزفیلم ها را پیدا کنید.

ابتدا تعداد کل ریز فیلم ها را با عبارت جبری نشان می دهیم.

نسخه خطی =m
نسخه چاپی =n

می دانیم از هر نسخه خطی 2ریز فیلم و از هر نسخه چاپی یک ریز فیلم تهیه می شود.

پس {\color{crimson}{\downarrow}}
تعداد کل ریز فیلم ها به صورت جبری =\boxed{2m+n}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
اکتبر 24

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

سارا از یک فروشگاه کتاب تعداد kجلد کتاب نو به مبلغ هر کدام 7000تومان و sجلد کتاب دست دوم به مبلغ هر کدام 2000تومان خریده است.

الف) یک عبارت جبری برای مجموع خرید سارا بنویسید .

ب) اگر سارا 3تا کتاب نو و 6کتاب دسته دوم خریده باشد، او در مجموع چه مبلغی پرداخت کرده است؟

برای پاسخ به قسمت الف با توجه به صورت مسئله عبارت جبری را تشکیل می دهیم.

7000k+2000s

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت