نوشته‌های پیوسته با: تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران) – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هفتم

در هر مورد چه تبدیلی انجام شده است؟ انتقال، تقارن محوری یا دوران؟

الف) Aبه Bتبدیل شده است.

ب) Aبه Cتبدیل شده است.

ج) Bبه Eتبدیل شده است.

د) Dبه Aتبدیل شده است.

ه) Dبه Cتبدیل شده است.

Aبه Bانتقال

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هفتم

همهٔ شکل های مقابل با هم مساوی اند.

الف) کدام شکل ها انتقال یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

ب) کدام شکل ها انتقال یافتهٔ شکل رنگی هستند؟

ج) کدام شکل ها قرینهٔ شکل رنگی نسبت به یک خط هستند؟

پاسخ قسمت الف

شکل انتقال یافته شکل رنگی ، شکل Fمی باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هفتم

الف) کدام شکل از دوران 180 \degreeدرجهٔ شکل 1در جهت عقربه های ساعت حول مرکز دوران به دست آمده است؟

ب) کدام شکل از دوران 180 \degreeدرجهٔ شکل 4حول مرکز دوران به دست آمده است؟

مشخص می کنیم شکل حاصل از دوران شکل 1کدام شکل است.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۴۹ ریاضی هفتم

الف) شکل Aرا 90 \degree حول نقطهٔ Oدر جهت عقربه های ساعت بچرخانید و شکل حاصل را Bبنامید.

ب) قرینهٔ Aرا نسبت به خط dرسم کنید و آن را Cبنامید.

ج) آیا هر سه شکل با هم مساوی اند؟

شکل مربوط به قسمت الف را رسم می کنیم.

هر نقطه مربوط به شکل Aرا با دوران 90 \degree ساعتگرد دوران داده ایم.و از به هم وصل کردن نقاط دوران یافته شکل Bحاصل شده است.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت