نوشته‌های پیوسته با: روابط بین زاویه ها – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۴۷ ریاضی هفتم

در شکل مقابل اندازهٔ زاویهٔ x \hat{A}zبرابر 120 \degreeدرجه است. زاویهٔ x \hat{A}yچه کسری از x \hat{A}zاست؟

ابتدا اندازه ی زاویه x \hat{A}yرا به دست می آوریم.

زاویه زرد رنگ برابر 120 \degree است پس :

x \hat{A}y=120 \degree -90 \degree =\boxed{30 \degree}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت