نوشته‌های پیوسته با: شکل های مساوی (هم نهشت) – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

شکل زیر قسمتی از کاشی کاری یک بنای قدیمی را نشان می دهد.

الف) چگونه می توان با دو تبدیل متوالی Aرا بر شکل Bمنطبق کرد؟

ب) با ادامهٔ الگوی ایجاد شده، صفحه را پر کنید.

مشخص می کنیم با چه نوع تبدیل هایی Aبه Bتبدیل می شود.

برای تبدیل شکل Aبه Bباید ابتدا آن را 90 \degree در جهت عقربه های ساعت دوران دهیم و بعد آن را با استفاده از انتقالبر شکل Bمنطبق کنیم.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

با انجام تبدیلات متوالی روی یک هشت ضلعی و مربع، قسمتی از صفحه را پر کرده ایم. به چند طریق می توان تنها با یک تبدیل هشت ضلعی رنگی را بر شکل منطبق کرد؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

می خواهیم شکل را طوری رسم کنیم که بتوانیم با دو تبدیل متوالی، شکل را بر شکل منطبق کنیم.شکل را رسم کنید و روی هر پیکانه نوع تبدیل انجام شده را بنویسید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۲ ریاضی هفتم

در شکل مقابل ضلع های دو چهارضلعی، دو به دو با هم برابرند.

الف) با علامت گذاری مناسب تساوی ضلع ها را نمایش دهید.

ب) آیا این دو چهارضلعی با هم مساوی اند؟

تساوی ضلع ها را مشخص می کنیم.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت