نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 4 – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۵۴ ریاضی هفتم

قرینهٔ شکل مقابل را نسبت به پاره خط BCپیدا کنید.

دوران یافته شکل جدید را نسبت به نقطهٔ Cبا دوران 90 \degreeدر جهت حرکت عقربه های ساعت پیدا کنید.

اجزاء متناظر شکل اول و آخر را با علامت گذاری مشخص کنید.

قرینه شکل را رسم می کنیم.

2017
نوامبر 10

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۵۴ ریاضی هفتم

چرا \hat{C}= \hat{A}_1 است؟

در مثلث ABHخواهیم داشت:

می دانیم مجموع زاویه های مثلث برابر 180 \degree است. و از طرفی اندازه ی زاویه ی \hat{H}= 90 \degree است . پس جمع دو زاویه دیگر نیز برابر 90 \degree می باشد. یعنی :

\boxed{\hat{A}_1+\hat{B}=90 \degree}