نوشته‌های پیوسته با: بزرگ ترین شمارنده مشترک – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 17

جواب قسمت ج سوال ۶ تمرین صفحه ۶۴ ریاضی هفتم

برای جملات درست زیر 2مثال بزنید.

اگر عدد aاول باشند، ب.م.م aو عدد دیگر مثل bیا یک می شود یا خود a.

مثال اول :

\xrightarrow[b=4]{a=3}\boxed{(3,4)=1}

اعداد را به عامل های اول تجزیه و سپس ب.م.م آن ها را حساب می کنیم.

عامل های اول عدد 3 = 3
عامل های اول عدد 4 = 2 \times 2

با توجه به عامل های مشترک با کم ترین تکرار ب.م.م را حساب می کنیم:

(3,4)=1

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 17

جواب قسمت ب سوال ۶ تمرین صفحه ۶۴ ریاضی هفتم

برای جملات درست زیر 2مثال بزنید.

ب.م.م دو عدد aو bشمارندهٔ دو عدد aو bاست.

مثال اول :

\boxed{(8,4)=4}

اعداد را به عامل های اول تجزیه و سپس ب.م.م آن ها را حساب می کنیم.

عامل های اول عدد 8 = 2 \times 2 \times 2
عامل های اول عدد 4 = 2 \times 2

با توجه به عامل های مشترک با کم ترین تکرار ب.م.م را حساب می کنیم :

(8,4)=2 \times 2 =\boxed{4}

عدد 4شمارندهٔ دو عدد 8,4می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 17

جواب قسمت الف سوال ۶ تمرین صفحه ۶۴ ریاضی هفتم

برای جملات درست زیر 2مثال بزنید.

(n,n)=n

مثال اول :

\boxed{(8,8)=8}

اعداد را به عامل های اول تجزیه و سپس ب.م.م آن ها را حساب می کنیم.

عامل های اول عدد 8 = 2 \times 2 \times 2
عامل های اول عدد 8 = 2 \times 2 \times 2

با توجه به عامل های مشترک با کم ترین تکرار ب.م.م را حساب می کنیم :

(8,8)=2 \times 2 \times 2 =\boxed{8}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت