نوشته‌های پیوسته با: عدد اول – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 17

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۵۸ ریاضی هفتم

در کلاس 4گروه 3نفره و 6گروه 4نفره وجود دارد. دانش آموزان این کلاس را در چند حالت می توان به گروه هایی با تعداد مساوی که تعداد نفرات هر گروه بین 2و 7نفر باشند، تقسیم کرد؟

ابتدا تعداد کل دانش آموزان کلاس را به دست می آوریم.

4گروه 3نفره می شود:\boxed{12}نفر

6گروه 4نفره می شود:\boxed{24}نفر

تعداد کل دانش آموزان \Longrightarrow 12+24=\boxed{36}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2017
نوامبر 17

جواب قسمت ج سوال ۶ تمرین صفحه ۵۸ ریاضی هفتم

جملات درست را با و جملات نادرست را با مشخص کنید. دلیل نادرست بودن آن جمله را بنویسید. تمام عددهای اول، فرد هستند؛ چون اگر زوج باشند، عدد شمارندهٔ آنها می شود….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت