نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 5 – ریاضی هفتم

2017
نوامبر 17

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۶۸ ریاضی هفتم

عددهای اول بین 50تا 80را بنویسید.

اعداد اول را با استفاده از راهبرد حذف حالت های نامطلوب پیدا می کنیم.

می دانیم تمام عددهای زوج بر 2بخش پذیر هستند. پس برای آن ها ضرب بزرگ تر از یک پیدا می شود و اول نیستند. سایر اعداد را بررسی می کنیم.

بررسی اول بودن ضرب بزرگ تر از یک عدد
\times 3 \times 17 51
\checkmark - 53
\times 5 \times 11 55
\times 3 \times 19 57
\checkmark - 59
\checkmark - 61
\times 9 \times 7 63
\times 5 \times 13 65
\checkmark - 67
\checkmark - 71
\checkmark - 73
\times 5 \times 15 75
\checkmark - 79

2017
نوامبر 17

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۶۸ ریاضی هفتم

ابتدا دو عدد زیر را به شمارنده های اول تجزیه کنید، سپس ب.م.م وک.م.م آنها را به دست آورید.

72= \qquad \qquad 60=

اعداد را به شمارنده های اول تجزیه می کنیم.

عامل های اول عدد 72 =2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3
عامل های اول عدد 60 =2 \times 2 \times 3 \times 5