نوشته‌های پیوسته با: محاسبهٔ حجم های منشوری – ریاضی هفتم

2018
ژانویه 4

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

یک پارچ به شکل استوانه است که ارتفاع آن 30سانتی متر و شعاع قاعدهٔ آن 8سانتی متر است. آب داخل این پارچ را در لیوان هایی به شکل استوانه که ارتفاع آنها 10سانتی متر و شعاع قاعدهٔ آن 4سانتی متر است، می ریزیم. این آب چند لیوان را پُر می کند؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حوضی است به شکل مکعب مستطیل که ابعاد آن 4و 3و 1/5متر است. این حوض خالی را با شیر آبی که در هر دقیقه 60لیتر آب وارد آن می کند، پر می کنیم. چند ساعت طول می کشد تا حوض پر شود؟

حجم حوض را حساب می کنیم.

V=4 \times 3 \times 1/5= \boxed{18}

حجم حوض برابر 18متر مکعب است .

می دانیم هر متر مکعب برابر 1000لیتر می باشد پس 18متر مکعب برابر :

گنجایش حوض \rightarrow 18 \times 1000 = \boxed{18000}

حجم حوض برابر 18000لیتر می باشد.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

چاهی به عمق 12متر حفر کرده ایم. شعاع دهانهٔ این چاه 0/4متر است. وقتی خاک کنده و بیرون ریخته می شود، حجم آن 1/3برابر می شود. اگر خاک این چاه بعد از بیرون آمدن در سطحی به ابعاد 4و 5متر به طور یکنواخت ریخته شود تا یک مکعب مستطیل به وجود آید، ارتفاع این مکعب مستطیل چقدر خواهد شد؟

حجم خاک چاه استوانه ای شکل را حساب می کنیم.

V= \underbrace{(0/4 \times 0/4 \times 3/14)}_{0/5024}\times 12 =\boxed{6/0288}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب قسمت و سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حجم اشکال زیر را به دست آورید.

ابتدا مساحت قاعده را به دست می آوریم .

محاسبه مساحت مربع و نیم دایره روی قاعده شکل :

مساحت مربع \rightarrow S=8 \times 8= \boxed{64}

مساحت نیم دایره \rightarrow S=\frac{4 \times 4 \times 3/14}{2}= \boxed{25/12}

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید . قاعده از مربع و نیم دایره کنار هم تشکیل شده است . پس :

مساحت قاعده ی شکل \rightarrow S=64+25/12 =\boxed{89/12}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب قسمت ه سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حجم اشکال زیر را به دست آورید.

ابتدا مساحت قاعده را به دست می آوریم .

محاسبه مساحت مربع و مستطیل روی قاعده شکل :

مساحت مربع \rightarrow S=3/5 \times 3/5= \boxed{12/25}

مساحت مستطیل \rightarrow S=2/5 \times 2= \boxed{5}

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید . به اندازه مستطیل از درون مربع برداشته شده است . پس :

مساحت قاعده ی شکل \rightarrow S=12/25-5 =\boxed{7/25}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب قسمت د سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حجم اشکال زیر را به دست آورید.

ابتدا مساحت قاعده را به دست می آوریم .

محاسبه مساحت مستطیل های روی قاعده روی قاعده شکل :

مساحت مستطیل کوچک \rightarrow S=3 \times 1/5= \boxed{4/5}

مساحت مستطیل بزرگ \rightarrow S=3 \times 2= \boxed{6}

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید . قاعده از دو مستطیل کنار هم تشکیل شده است . پس :

مساحت قاعده ی شکل \rightarrow S=4/5+6 =\boxed{10/5}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب قسمت ج سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حجم اشکال زیر را به دست آورید.

ابتدا مساحت قاعده را به دست می آوریم .

محاسبه مساحت مربع و دایره روی قاعده شکل :

مساحت مربع \rightarrow S=3 \times 3= \boxed{9}

مساحت دایره \rightarrow S=1 \times 1 \times 3/14= \boxed{3/14}

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید . به اندازه دایره از درون مربع برداشته شده است . پس :

مساحت قاعده ی شکل \rightarrow S=9-3/14 =\boxed{5/86}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب قسمت ب سوال ۲ تمرین صفحه ۷۵ ریاضی هفتم

حجم اشکال زیر را به دست آورید.

ابتدا مساحت قاعده را به دست می آوریم .

محاسبه مساحت دایره های روی قاعده شکل :

مساحت دایره بزرگ \rightarrow S=2 \times 2 \times 3/14= \boxed{12/56}

مساحت دایره کوچک \rightarrow S=1 \times 1 \times 3/14= \boxed{3/14}

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید . به اندازه دایره کوچک از درون دایره بزرگ برداشته شده است . پس :

مساحت قاعده ی شکل \rightarrow S=12/56-3/14 =\boxed{9/42}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت