نوشته‌های پیوسته با: مساحت جانبی و کل – ریاضی هفتم

2018
ژانویه 4

جواب سوال ۸ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

با مکعب های به ضلع 1واحد حجم مقابل را ساخته ایم. اگر تمام سطح های این حجم را رنگ کنیم، چند مکعب رنگ نمی شوند؟

چند مکعب رنگ می شود؟
چند مکعب 2وجهشان رنگ می شود؟
چند مکعب 3وجهشان رنگ شده است؟

تعداد مکعب هایی که رنگ نمی شوند، را مشخص می کنیم.

\boxed{8}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

یک جعبه به شکل مکعب مستطیل به ابعاد 30و 50و 40سانتی متر را با کاغذ کادو پوشانده ایم. برای پوشاندن این جعبه حداقل چند سانتی مترمربع کاغذ کادو لازم داریم؟ چرا در این مسئله حداقل کاغذ لازم خواسته شده است؟

مساحت کل مکعب مستطیل را حساب می کنیم.

مساحت دو قاعده +مساحت جانبی =مساحت کل

محاسبه مساحت جانبی :

S^ \prime= \underbrace{(50+40+50+40)}_{P=180}\times \underbrace{30}_{h}= \boxed{5400}

محاسبه مساحت دو قاعده مستطلیل شکل :

S=50 \times 40 =2000 \xrightarrow{{\color{blue}{\times 2}}}= \boxed{4000}

مساحت کل مکعب مستطیل :

مساحت کل \rightarrow 5400+4000 =\boxed{9400}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

یک مخزن نفت به شکل استوانه ای است که شعاع قاعدهٔ آن 3متر و ارتفاعش 5متر است. می خواهیم بدنهٔ خارجی و سقف آن را رنگ بزنیم. اگر هزینهٔ رنگ کردن هر متر مربع 3000تومان باشد، برای رنگ کردن این مخزن چقدر باید هزینه کرد؟

مساحت سطحی که قرار است رنگ آمیزی شود را حساب می کنیم.

محاسبه مساحت جانبی :

S^\prime = \underbrace{(2 \times 3 \times 3/14)}_{18/84}\times \underbrace{5}_{h}= \boxed{94/2}

محاسبه مساحت سقف دایره ای شکل :

S= 3 \times 3 \times 3/14 = \boxed{28/26}

کل مساحت قابل رنگ آمیزی :

S= 94/2+28/26 =\boxed{122/46}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

یک چادر مسافرتی به شکل مقابل است.چند متر پارچه برای ساخت آن به کار رفته است؟
حجم این چادر چقدر است؟

میزان پارچه مورد نیاز برای ساخت چادر را حساب می کنیم.

مساحت دو قاعده +مساحت جانبی چادر =مساحت کل چادر

مساحت جانبی :

S^\prime= \underbrace{(2+2+2)}_{P=6}\times \underbrace{4}_{h}= \boxed{24}

مساحت قاعده(مثلث) :

S= \frac{2 \times 1/7}{2}=1/7

پس مساحت دو قاعده برابر می شود با :

2 \times 1/7= \boxed{3/4}

حالا مساحت کل چادر حساب کنیم.

کل پارچه مورد نیاز \rightarrow S=24+3/4 =\boxed{27/4}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

یک چرخ ماشین که کاملاً خیس شده است، با 10دور چرخیدن روی زمین جای خود را مشخص می کند تا خشک شود. اگر این چرخ به ضخامت 20سانتی متر و قطر 70سانتی متر باشد، چه مساحتی از زمین را خیس خواهد کرد؟

مساحت جانبی چرخ را حساب می کنیم.

با توجه به شکل بالا خواهیم داشت :

S^\prime= \underbrace{(70 \times 3/14)}_{P=219/8}\times \underbrace{20}_{h}=\boxed{4396}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
ژانویه 4

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۷۸ ریاضی هفتم

یک غلتک روی زمین آسفالت شده باید 4بار غلت بزند تا سطح آن صاف شود. اگر شعاع غلتک 50سانتی متر و ارتفاع استوانهٔ آن 1متر باشد، برای آسفالت کردن سطح یک کوچه به طول 20و عرض 4متر، این غلتک باید به طور تقریبی چند بار بچرخد؟

مساحت جانبی منشور را به دست می آوریم.

محاسبه مساحت جانبی :

S^ \prime = \underbrace{(2 \times 0/5 \times 3/14)}_{P=3/14}\times \underbrace{1}_{h}=\boxed{3/14}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت