نوشته‌های پیوسته با: تعریف توان – ریاضی هفتم

2018
ژانویه 31

جواب سوال ۷ تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم

عدد 11^{12}به طور تقریبی چند رقمی است؟ چرا؟

با استفاده از الگویابی تعداد ارقام عدد 11^{12}را می یابیم.

تعداد ارقام عبارت توان دار
{\color{blue}{0}}+{\color{crimson}{1}}=\boxed{1} 11^{\color{blue}{0}}=1
{\color{blue}{1}}+{\color{crimson}{1}}=\boxed{2} 11^{\color{blue}{1}}=11
{\color{blue}{2}}+{\color{crimson}{1}}=\boxed{3} 11^{\color{blue}{2}}=121
{\color{blue}{3}}+{\color{crimson}{1}}=\boxed{4} 11^{\color{blue}{3}}=1331

همان طور که در جدول بالا هم می توانید مشاهد می کنید برای عدد 11تعداد ارقام توان دار آن برابر :

توان +1

پس برای عدد 11^{12}تعداد ارقام توان دار برابر :

{\color{blue}{12}}+1 =\boxed{13}

2018
ژانویه 31

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم

حاصل عددهای 2^1، 2^2، 2^3، 2^4، 2^5را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی در دفتر خود رسم کنید(باید واحد مناسبی برای محور عمودی رسم کنید). در مورد شیوهٔ رسم هر ستون توضیح دهید، آیا می توانید 2^6یا 2^7را در دفتر خود رسم کنید؟ چرا؟

حاصل اعداد توان دار را به دست می آوریم.

\begin{cases}2^1&=\boxed{2}\cr 2^2&=\boxed{4}\cr 2^3&=\boxed{8}\cr 2^4&=\boxed{16}\cr 2^5&=\boxed{32}\end{cases}

2018
ژانویه 31

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۸۶ ریاضی هفتم

مقدار عبارت 3^nرا به ازای عددهای داده شده به دست آورید.

4 3 2 1 n
3^2= 3^1= 3^n

حاصل عبارت را به ازای مقادیر داده شده حساب می کنیم.

3^n n
3^1=\boxed{3} 1
3^2=3 \times 3=\boxed{9} 2
3^3=3 \times 3 \times 3= \boxed{27} 3
3^4=3 \times 3 \times 3 \times 3 =\boxed{81} 4