نوشته‌های پیوسته با: جذر و ریشه – ریاضی هفتم

2018
ژانویه 31

جواب قسمت الف سوال ۵ تمرین صفحه ۹۵ ریاضی هفتم

مقدار تقریبی عددهای زیر را به دست آورید.

\sqrt{1000}

مشخص می کنیم عدد مورد نظر بین کدام مربع های کامل قرار گرفته است .

\underbrace{\sqrt{961}}_{31}\lt \sqrt{1000}\lt \underbrace{\sqrt{1024}}_{32}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت