نوشته‌های پیوسته با: بردارهای مساوی و قرینه – ریاضی هفتم

2018
فوریه 28

جواب سوال ۵ تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم

قرینهٔ جهت شمال چه جهتی است؟

قرینهٔ جهت شرق چه جهتی است؟

قرینهٔ جهت شمال شرقی چه جهتی است؟

قرینه جهت ها را مشخص می کنیم.

قرینهٔ جهت شمال:جنوب

قرینهٔ جهت شرق:غرب

قرینهٔ جهت شمال شرقی:جنوب غربی

2018
فوریه 28

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم

اگر شخص از نقطهٔ A، 2واحد به سمت غرب حرکت کند، با چه حرکتی به نقطهٔ Aمی رسد؟

حالا اگر شخص از نقطهٔ A، 3واحد به سمت شرق و 2واحد به سمت جنوب برود، با چه حرکتی به محل اوّل خود برمی گردد؟

به سوال های مطرح شده پاسخ می دهیم.

اگر شخص از نقطه A2واحد به سمت غرب برود . برای بازگشت باید 2واحد به سمت شرقبیاید .

اگر شخص از نقطهٔ A، 3واحد به سمت شرق و 2واحد به سمت جنوب برود. برای بازگشت باید 3واحد به سمت غرب,2واحد به سمت شمالبیاید.

2018
فوریه 28

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم

اگر شخصی در نقطهٔ Aایستاده باشد، باید 3واحد به سمت شمال و سپس 4واحد به سمت شرق برود تا به Bبرسد. اگر شخص دیگری از همان نقطهٔ A، 4واحد به سمت شرق و سپس 3واحد به سمت شمال برود، به کدام نقطه می رسد؟ چرا؟

با رسم بردارها سوال را پاسخ می دهیم.

همان طور که در شکل هم مشاهده می کنید ، هر دو شخص به نقطه ی Bرسیده اند. زیرا هر دو شخص در مجموع 3واحد به سمت شمال و 4واحد به سمت شرق رفته اند.

2018
فوریه 28

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم

شخصی در نقطهٔ Aایستاده است، اگر 3واحد به سمت شمال، 4واحد به سمت شرق و 5واحد به سمت جنوب و در انتها 2واحد به سمت غرب حرکت کند، به نقطهٔ Bمی رسد. بردار حرکت شخص از Aبه Bرا نشان دهید.

بردار حرکت شخص را رسم می کنیم.

B

2018
فوریه 28

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۰۳ ریاضی هفتم

در شکل زیر نیروی وزن جسم با یک بردار مشخص شده است، نیرویی را که زمین به جسم وارد می کند، با یک بردار نمایش دهید. چرا جسم روی زمین می ماند و حرکت نمی کند؟

بردار نیرویی که زمین به جسم وارد می کنید را رسم می کنیم.

چون نیروی زمین این نیرو را خنثی می کند. پس چسم ثابت باقی می ماند و حرکت نمی کند.