نوشته‌های پیوسته با: بردار انتقال – ریاضی هفتم

2018
فوریه 28

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۰۹ ریاضی هفتم

در یک بازی روی صفحهٔ شطرنجی، سعید مهرهٔ خود را از خانه ای به مختصات ابتدا خانه به سمت راست و سپس خانه به سمت پایین آورد. در حرکت دوم او مهره اش را خانه به سمت چپ آورد. هم اکنون مهرهٔ سعید روی کدام نقطهٔ صفحه قرار دارد؟…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 28

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۰۹ ریاضی هفتم

بردار قرینهٔ هر بردار را رسم کنید و تساوی ها را کامل کنید.

\overrightarrow{d}= \begin{bmatrix}{\quad}\cr{}\end{bmatrix}\Longrightarrow \overrightarrow{d^ \prime}= \begin{bmatrix}{\quad}\cr{}\end{bmatrix}

چگونه مختصات قرینهٔ یک بردار نوشته می شود؟

با توجه به شکل بالا حاصل عبارت مقابل را به دست آورید.

\overrightarrow{d}+\overrightarrow{d^ \prime}= \begin{bmatrix}{\quad}\cr{}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}{\quad}\cr{}\end{bmatrix}= \begin{bmatrix}{\quad}\cr{}\end{bmatrix}

بردار قرینه مربوط به هر بردار را رسم می کنیم.

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 28

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۹ ریاضی هفتم

مسیر حرکت از به ، به ، به و به را با بردارهای انتقال مشخص کنید و مختصات هر بردار را بنویسید. می توانید این بازی را به صورت دو نفره انجام دهید. یک نفر نقطه می گذارد و نفر دوم باید بگوید با چه بردار انتقالی نقطهٔ شروع را به نقطه مشخص شده، انتقال…

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 28

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۰۹ ریاضی هفتم

هر یک از اجزای نقاشی را با بردار انتقال دلخواه به محل مناسب در پیرابند(مصوب فرهنگستان Frame,Cadre) انتقال دهید و مختصات بردار انتقال را بنویسید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت