نوشته‌های پیوسته با: مختصات – ریاضی هفتم

2018
فوریه 28

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم

ابتدا مختصات بردار ABرا تعیین کنید. قرینهٔ بردار ABرا نسبت به محور طول ها رسم کنید و مختصات قرینهٔ \overrightarrow{AB}را بنویسید. قرینهٔ بردار ABرا نسبت به مبدأ مختصات پیدا کنید و مختصاتش را بنویسید.

مختصات بردار ABرا می نویسیم.

\boxed{\begin{bmatrix}{-2}\cr{+2}\end{bmatrix}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
فوریه 28

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۶ ریاضی هفتم

بردار را در محور مختصات زیر طوری رسم کنید که ابتدای بردار نقطهٔ باشد. مختصات نقطهٔ انتهای آن را بنویسید. با توجه به شکل، مختصات نقطه ها و بردارهای زیر را بنویسید….

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت