نوشته‌های پیوسته با: مرور فصل 8 – ریاضی هفتم

2018
فوریه 28

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۰ ریاضی هفتم

نقاط به مختصات A=\begin{bmatrix}{1/5}\cr{2}\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}{-1}\cr{2}\end{bmatrix}\quad C=\begin{bmatrix}{0}\cr{3}\end{bmatrix}را پیدا کنید.

نقطهٔ Aرا با بردار \overrightarrow{BC}منتقل کنید و مختصات نقطهٔ منتقل شده را بنویسید.

بدون رسم شکل ابتدا مختصات بردار \overrightarrow{BC}را پیدا کنید.

بدون رسم شکل انتقال را انجام دهید.

نقطه ی Aرا با بردار \overrightarrow{BC}منتقل می کنیم.

مختصات بردار منتقل شده A:

\boxed{A^\prime=\begin{bmatrix}{2/5}\cr{3}\end{bmatrix}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت