نوشته‌های پیوسته با: پاره خط جهت دار – ریاضی هفتم

2018
فوریه 28

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی هفتم

بردار AB، -3است؛ یعنی 3 واحد در جهت منفی محور از نقطهٔ Aبه نقطهٔ Bحرکت کرده ایم. ابتدای این بردار نقطه +1و انتهای آن نقطهٔ -2است.

با توجه به نمونهٔ فوق ابتدا، انتها و اندازهٔ بردارهای مشخص شده روی محور را بنویسید.

ابتدا ، انتها و اندازه ی هر بردار را مشخص می کنیم.

بردار \overrightarrow{AB}:

ابتدا \rightarrow+1
انتها \rightarrow -2
اندازه ی بردار \rightarrow -3

بردار \overrightarrow{CD}:

ابتدا \rightarrow+5
انتها \rightarrow+7
اندازه ی بردار \rightarrow+2

بردار \overrightarrow{EF}:

ابتدا \rightarrow+4
انتها \rightarrow+2
اندازه ی بردار \rightarrow -2

بردار \overrightarrow{GF}:

ابتدا \rightarrow -6
انتها \rightarrow -3
اندازه ی بردار \rightarrow+3

بردار \overrightarrow{HI}:

ابتدا \rightarrow -7
انتها \rightarrow -8
اندازه ی بردار \rightarrow -1

2018
فوریه 28

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی هفتم

علی از خانه به مدرسه رفته است. با انتخاب مسیر رفتن علی به مدرسه، حرکت های او را با بردار نشان دهید.

مسیر حرکت را با بردار روی شکل نشان می دهیم.

2018
فوریه 28

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی هفتم

با توجه به 4 جهت نشان داده شده، حرکت نقطهٔ Aرا نشان دهید.

از نقطه A، 3واحد به سمت شرق، 2واحد به سمت شمال، واحد به سمت غرب و 4واحد به سمت جنوب حرکت کنید. محل نهایی نقطه را با Bنشان دهید.

با توجه به صورت سوال بردارها را رسم می کنیم.

2018
فوریه 28

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۰۰ ریاضی هفتم

شکل زیر تصویر یک جعبه است که چند نفر آن را با طناب می کشند. نیروهایی را که به این جعبه وارد می شود، با بردار در تصویر از بالا نشان دهید.

بردار نیروها را بر روی شکل نشان می دهیم.