نوشته‌های پیوسته با: احتمال و تجربه – ریاضی هفتم

2018
مارس 19

جواب سوال ۶ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هفتم

عقربهٔ چرخنده مقابل را می چرخانیم.

الف) احتمال ایستادن عقربه روی هریک از عددها را محاسبه کنید.

=احتمال 3 =احتمال 2 =احتمال 1
=احتمال 7 =احتمال 6 =احتمال 5

ب) اگر 1000بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد 3قرار بگیرد؟

ج) اگر 1000بار عقربه را بچرخانیم، انتظار داریم عقربه تقریباً چند بار روی عدد 4قرار بگیرد؟

پاسخ قسمت الف

احتمال 1 = \boxed{\frac{2}{10}}

احتمال 2 = \boxed{\frac{1}{10}}

احتمال 3 = \boxed{\frac{1}{10}}

احتمال 5 = \boxed{\frac{1}{10}}

6 احتمال = \boxed{\frac{1}{10}}

احتمال 7 = \boxed{\frac{1}{10}}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 19

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هفتم

الف) انتظار دارید در 1000بار پرتاب تاس، تقریباً چند بار بیاید؟

ب) انتظار دارید در 1000بار پرتاب تاس، تقریباً چند بار عددی زوج بیاید؟

با بکارگیری تناسب مشخص می کنیم در 1000بار پرتاب تاس تقریبا چند بار 1می آید.

\frac{1}{6}=\frac{x}{1000}
\Longrightarrow x=\frac{1 \times 1000}{6}=\frac{1000}{6}\simeq \boxed{167}

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 19

جواب سوال ۳ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هفتم

یک تاس را بیست بار پرتاب کرده ایم و نتیجهٔ آزمایش ها را در جدول یادداشت کرده ایم:

هریک از عددهای روی تاس، در چه کسری از آزمایش ها آمده است؟

آیا می توانید بدون محاسبه، حاصل جمع این کسرها را به دست آورید؟ چگونه؟

مشخص می کنیم که هر یک از اعداد در چه کسری از آزمایش ها آمده است.

کسر عدد روی تاس
\frac{2}{20} 1
\frac{4}{20} 2
\frac{4}{20} 3
\frac{4}{20} 4
\frac{5}{20} 5
\frac{1}{20} 6
برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت
2018
مارس 19

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۲۳ ریاضی هفتم

در یک کیسه 4مهرهٔ آبی و 1مهرهٔ قرمز قرار داده ایم.

یک مهره را به طور تصادفی بیرون می آوریم؛ رنگ آن را یادداشت می کنیم و به کیسه برمی گردانیم. می خواهیم این آزمایش را 20بار انجام دهیم. آیا می توانیم پیش از انجام کار، مشخص کنیم که در چه کسری از آزمایش ها مهره آبی بیرون می آید؟ چرا؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت