نوشته‌های پیوسته با: احتمال یا اندازه گیری شانس – ریاضی هفتم

2018
مارس 19

جواب سوال ۴ تمرین صفحه ۱۲۰ ریاضی هفتم

در هر کیسه فقط یک مهرهٔ سیاه وجود دارد و بقیهٔ مهره ها سفیدند. از هر کیسه یک مهره را به صورت تصادفی بیرون می آوریم. احتمال بیرون آمدن مهرهٔ سیاه از کدام کیسه بیشتر است؟ چرا؟

برای دیدن ادامه پاسخ باید در سایت عضو شوید.
ورود عضویت