نوشته‌های پیوسته با: جمع آوری و نمایش داده ها – ریاضی هفتم

2018
مارس 19

جواب سوال ۲ تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی هفتم

اگر بخواهید مهم ترین موضوع های درسی ریاضی در کتاب پایهٔ هفتم را بدانید و به ترتیب اهمّیت، آنها را مرتب کنید، آمار و اطّلاعات را چگونه و با چه روشی جمع آوری می کنید؟ چه چیزی معیار اهمّیت یک موضوع است؟

به سوال پاسخ می دهیم.

با توجه به بارم بندی هر موضوع در امتحان داده ها را جمع آوری و مرتب می کنیم.

2018
مارس 19

جواب سوال ۱ تمرین صفحه ۱۱۴ ریاضی هفتم

میزان بارندگی در شهر رشت طی یک سال در هر ماه به شرح زیر بوده است.(واحد اندازه گیری میلی متر است.)

فروردین 71 اردیبهشت 62 خرداد 50 تیر 55 مرداد 65 شهریور 141
مهر 189 آبان 180 آذر 171 دی 150 بهمن 121 اسفند 128

جدول داده ها و نمودار ستونی آن را با انتخاب مقیاس مناسب رسم کنید؛ سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) میزان بارندگی در یک ماه یعنی چه؟

ب) بیشترین و کمترین مقدار بارندگی در چه ماه هایی بوده است؟

ج) پرباران ترین فصل شامل چه ماه هایی است؟

د) در کدام ماه ها وضعیت هوا برای کار های ساختمانی مناسب تر است؟

هـ) در چه ماه هایی بارندگی بیشتر از 140میلی متر بوده است؟

و) میانگین ماهانهٔ بارندگی این سال در شهر رشت چقدر است؟

نمودار ستونی مربوط به بارش را رسم می کتیم.